สร้างการรับรู้ถึงบทบาทภารกิจของ กองทัพภาคที่ 4 แก่ผู้เข้ารับการอบรม พสบ.ทภ.4 รุ่นที่ 19 เพื่อสร้างเครือข่ายหนุนเสริมการแก้ปัญหาในพื้นที่ร่วมกัน

295

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องบุปผาแกรนด์ ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4/ เลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมบรรยายพิเศษให้ความรู้ และมอบประสบการณ์การทำงานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 19 (พสบ.ทภ.4 รุ่นที่ 19)โดยได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ภารกิจของกองทัพภาคที่ 4 ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับรู้ถึงภารกิจการทำงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องรักษาพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

          สำหรับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 19 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน เป็นการอบรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์อันจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุนเสริมพลังมวลชนในระดับผู้บริหาร สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติและการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกองทัพบก สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการอบรมจะได้รับความรู้ และประสบการณ์จากวิทยากรพิเศษด้านต่างๆ มาให้ความรู้ รวมถึงร่วมกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ โดยจะมีสมาชิก พสบ.จชต. รุ่นพี่ มาร่วมกิจกรรมและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ร่วมเป็นเครือข่ายและสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของชาติ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อร่วมพัฒนาสังคม ซึ่งทุกรุ่นล้วนมีศักยภาพและมีความสามารถที่จะช่วยหนุนเสริมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร ซึ่งทุกคนจะร่วมเป็นเครือข่ายของกันและกันเป็นพันธมิตรที่ดีในการร่วมกันขับเคลื่อนสิ่งดีๆเพื่อสังคมร่วมกันในอนาคต

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า