ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือ การห้ามซื้อ-ขาย-ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิดในห้วงเดือนรอมฎอน ตั้งแต่ 26 ก.พ. – 27 เม.ย.67

116

         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. พันเอก ภาณุวัฒน์ สุคชเดช ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 มอบหมายให้ ร้อยเอก ธนวัต  บุตรแก้ว ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4911 พร้อมด้วย หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าพบปะพูดคุยกับผู้นำท้องที่, ผู้นำศาสนา,ร้านค้าภายในชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการห้ามซื้อ-ขาย-ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิดในห้วงเดือนรอมฎอนปีนี้ ในพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 1 บ้านดุซงญอ ,หมู่ที่ 2 บ้านแมะแซ ,หมู่ที่ 3 บ้านสุแฆ ,และหมู่ที่ 8 บ้านสาเมาะ ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

         ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ห้ามมิให้ผู้ใด ซื้อ ขาย ใช้ ดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกัน ที่ทำให้เกิดเสียงดัง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดห้วงเดือนรอมฎอนเว้นแต่เป็นการประกอบศาสนกิจตามประเพณี ณ สถานที่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ กำหนด เช่น ศาลเจ้า สมาคม ฯลฯ

         ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย ดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกันที่ทำให้เกิดเสียงดัง หากมีความจำเป็น ต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายดอกไม้เพลิง ประทัด และสิ่งเทียมที่ทำให้เกิดเสียงดังผ่านพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) ในห้วงเดือนรอมฎอน ให้ขออนุญาต ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ หากพบผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ห้ามซื้อขายใช้ดอกไม้เพลิงทุกชนิดห้วงเดือนรอมฎอน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า