“ทหารพราน 44” เข้าช่วยเหลือประชาชน “สร้างต่อเติม” ที่พักอาศัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

137

          วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บ้านพักอาศัยประชาชน ในพื้นที่ ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ลงพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนโดยการ “สร้าง/ต่อเติม” บ้านพักอาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          ทั้งนี้ นอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนแล้ว ยังช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน สนับสนุนการมีสุขภาพอนามัยที่ดีให้ผู้พักอาศัย และช่วยลดปัญหาสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ในการนำศักยภาพของกองทัพบกไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า