ผอ.ศปพร. สืบสาน รักษา ต่อยอด ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศิลปาชีพตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

111

       เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 1000 น. ที่ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานการประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศิลปาชีพ ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สืบสาน รักษา และต่อยอดงานตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ที่ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการศิลปาชีพขึ้น เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ เป็นศูนย์กลางในการจัดหาวัตถุดิบ รับซื้อ เก็บรักษาและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมให้กับสมาชิกศิลปาชีพ พระองค์ทรงตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะประจำชาติ ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟู เสริมสร้างช่างฝีมือและธํารงรักษางานหัตถกรรมไทยให้พัฒนายิ่งขึ้น โดยมี พันเอก ณัฐพล ชัยสุภา เสนาธิการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมาชิกโครงการศิลปาชีพ ทั้ง 16 กลุ่ม  เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส  ผู้แทนกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน  พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพรพระราชดำริ และความมั่นคง จังหวัดนราธิวาส และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

         พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กล่าวว่า การประชุมติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศิลปาชีพครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพบปะ สานสัมพันธ์ และมอบนโยบายในการดำเนินงาน พร้อมทั้งบูรณาการปฎิบัติร่วมกับทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงาน  สืบสาน รักษา และต่อยอดงานตามพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  สร้างการรับรู้และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประชาชนในพื้นที่กับภาครัฐ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกศิลปาชีพ ส่งเสริมชุมชนฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ทำให้เกิดสำนึกรักและผูกพันในถิ่นกำเนิด ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน อาศัยอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม  โดยศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหน่วยประสานงาน ติดตามให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมาอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา สืบสานงานศิลปาชีพ และเป็นการส่งเสริมงานโครงการศิลปาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพเสริมมีรายได้ที่แน่นอน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดําริ รวมถึงเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัตถุดิบในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า