ผูกมิตร สานสัมพันธ์ กับบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสอนศาสนา “ตาดีกา”

138

          เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับบุคลากรทางการศึกษา และเยาวชน (โรงเรียนสอนศาสนาตาดีกา) ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยทั้ง 4 อำเภอประกอบด้วย อำเภอสายบุรี, อำเภอกะพ้อ, อำเภอทุ่งยางแดง และ อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความเข้าใจ ปรับทุกข์ ผูกมิตร เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับคณะครูและนักเรียน

          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้พบปะหารือพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในชุมชน เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันให้กับบุคลากรทางการศึกษาฯ ได้รับทราบ เพื่อเป็นการเข้าถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้ชี้แจงเกี่ยวกับการกำกับดูแล และควบคุมพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการกำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย เพื่อให้ “พื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย”

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า