รอง มทภ.4 ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านผู้ผ่านการบำบัด ขอบคุณ “โครงการ CBTx” ที่ทำให้มีวันนี้

228

          เมื่อวันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.40 น. พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และคณะ ลงพื้นที่ ณ ศูนย์แรกรับ CBTx กองร้อยทหารพรานที่ 4405 ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน “การขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน CBTx” โดยมี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ผู้บังคับบัญชา ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มมวลชนญาลันนันบารู ผู้ที่ผ่านการเข้ารับการบำบัดยาเสพติดจนหายปกติร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังบรรยายสรุปผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา จากโครงการนี้ จากนั้นเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในศูนย์แรกรับตามฐานต่าง ๆ

          พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งแม่ทัพภาคที่ 4 เห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติด โดยในปีงบประมาณ 2567 นี้ จะเพิ่มจำนวนการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน CBTx ให้มากขึ้น และทำงานทั้งเชิงรุก คือ การเข้าไปค้นหาผู้ติดยาเสพติดในชุมชน และการทำงานเชิงรับ คือ ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลบำบัดฟื้นฟู ส่วนผู้ป่วยที่อาการคลุ้มคลั่งยังร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ในการรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ไปดูแลต่อ และขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันขับเคลื่อนจนทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างยั่งยืน

          คุณโสภณ และคุณแม่ทิ่ง  คงเทพ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ทำให้ตนเองและแม่มีวันนี้ วันนี้หายขาดจากการติดยาเสพติด 10 กว่าปีที่ผ่านมา แม่พาไปบำบัดหลายที่ แต่ก็ไม่สำเร็จ กลับมาติดซ้ำ ๆ จนวันนึงกำนันตำบลไม้แก่น ได้ชักชวนให้เข้าร่วมโครงการ CBTx เข้ารับกระบวนการบำบัด บำเพ็ญประโยชน์ การฝึกอาชีพ ได้รับกำลังใจจากผู้นำชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ระยะเวลาผ่านมากว่า 2 ปี จนตอนนี้ หายเป็นปกติแล้ว หลังจากนี้ก็จะกลับไปตั้งใจประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัว และจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทำให้ตนเองและแม่มีวันนี้

          สำหรับการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน CBTx ร่วมขับเคลื่อนการทำงานกับทุกภาคส่วน ทั้ง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มจิตอาสาญาลันนันบารู ข้อมูลของตำบลไม้แก่นตั้งแต่ปี 2564 – 2567 มีผู้เข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจ จำนวน 12 ราย

          นายปรเมศวร์  แก้วเอียด กำนันตำบลไม้แก่น เปิดเผยว่า CBTx ของตำบลไม้แก่น จะติดตามผลตลอดจนกว่าผู้เข้ารับการบำบัดจะหายเป็นปกติและไม่กลับไปติดซ้ำ นี่คือผลลัพธ์ที่ทำให้ “การขับเคลื่อนการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน CBTx” เป็นไปอย่างยั่งยืน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า