จิตอาสาพัฒนา ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ขุดลอกคูคลองบ้านใต้ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

524

           วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.) ที่ สะพานศาลาริมน้ำ บ้านใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

           หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 42 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ร่วมกันขุดลอกคูคลอง ตัดหญ้า สร้างฝายชะลอน้ำ ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบ หนองน้ำสาธารณะ ในพื้นที่ บ้านใต้ ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และสร้างจิตสำนึกในการทำความดี และสร้างความรักความสามัคคี ของคนในชุมชนท้องถิ่น

          สำหรับ กิจกรรมดังกล่าว มุ่งเสริมสร้างให้คนในท้องถิ่นได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยมีประชาชนจิตอาสาช่วยกันเก็บขยะ ขุดลอกคลอง และกำจัดวัชพืชริมคลองออกจากทางน้ำ ให้มีความสะอาด สวยงาม ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ นอกจากนี้ ยังช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ที่สาธารณประโยชน์ อาทิ ถนนทางเข้าหมู่บ้าน ทำให้ผู้ที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้มาใช้ประโยชน์ ต่างร่วมแรงร่วมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี

จิตอาสา ทหารมีไว้ทำไม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า