ถวายสักการะ และเครื่องไทยธรรมแด่พระเถระเจ้าคณะฯในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567  เพื่อความเป็นสิริมงคล และส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาชายแดนใต้

179

          วันที่ 23 มกราคม 2567 ณ วัดบูรพาราม ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พลเอก มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า/ เลขาธิการศูนย์พัฒนาและ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้/ นายกสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมด้วย พันเอก ณรงค์ ตันติสิทธิพร รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำคณะทำงานศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ถวายสักการะ และเครื่องไทยธรรมแด่พระเถระเจ้าคณะฝ่ายปกครองระดับจังหวัดในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2567 ได้กราบนิมนต์พระเถรานุเถระ และพระคุณเจ้าฯ รับถวายสักการะ และเครื่องไทยธรรม และถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะศูนย์พัฒนา และส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวพุทธในพื้นที่ และร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สืบไป

          ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ขับเคลื่อนหนุนเสริมกิจการดำเนินงานของคณะสงฆ์ 3 ด้าน คือ ด้านการเผยแผ่, ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านการสาธารณะสงฆ์เคราะห์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส,ปัตตานี, ยะลา และ 4  อำเภอของจังหวัดสงขลา) มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งสามารถขับเคลื่อนงานช่วยเหลือ วัดสำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และชุมชนไทยพุทธ ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ โดยศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงของพระพุทธสาสนาและชาวพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า