ทหารพราน 44 เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ เพื่อให้กำลังใจ มอบความห่วงใยกันถึงบ้าน พร้อมทั้งยังร่วมปรับภูมิทัศน์พื้นที่ภายในชุมชน 

66

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ลงพื้นที่บ้านตะโละโต๊ะโน หมู่ที่ 6 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พบปะพูดคุยพัฒนาสัมพันธ์ และให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ) เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์ “ไม้เท้าช่วยพยุงเดินแบบ 4 ขา (Walker)” เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยพี่น้องประชาชนในพื้นที่

          นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาฯ พัฒนาชุมชน” เพื่อช่วยกันพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์เขตพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ประกอบด้วย โรงเรียนสอนศาสนาตาดีกาดารุลนาอีม หมู่ที่ 1 บ้านลูกไม้ไผ่ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง และ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด และน่ามอง โดยได้ดำเนินการ่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนจิตอาสาฯ ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทหารมีไว้ทำไม

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า