แม่ทัพภาคที่ 4 สั่งการทุกภาคส่วนเร่งเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย หลังสถานการณ์น้ำคลี่คลาย

114

          จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ห้วงที่ผ่านมา ล่าสุด สถานการณ์น้ำได้คลี่คลายเข้าลงแล้วในทุกพื้นที่ ซึ่งภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ระบุว่า ในห้วงที่ผ่านมาทุกภาคส่วน ได้เตรียมการเข้าไปช่วยเหลือมาตั้งแต่ก่อนเหตุอุทกภัย ขณะเกิดอุทกภัย และหลังอุทกภัย คลี่คลาย ซึ่งจากความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทั้งบ้านเรือน ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน รวมถึงสถานที่ราชการได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ซึ่งทางกองทัพเองได้ประสานงานกับส่วนราชการ จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์อย่างทันท่วงที

          ล่าสุดขณะนี้ สถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงแล้ว สิ่งที่ทางกองทัพจะต้องเร่งดำเนินการก็คือ การเข้าไปบูรณะฟื้นฟูดูแลให้ความช่วยเหลือและเยียวยา พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ โดยได้บูรณาการกำลังจากทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ภาคเอกชน และประชาชน เดินหน้าเข้าพื้นที่พร้อมช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งการเข้าไปช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงเรียน มัสยิด รวมถึงถนนหนทาง ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ และกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้โดยเร็วที่สุด

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า