คณะที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. ลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย บ้านบากง อ.รือเสาะ

115

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30 น. พลเอก มณี  จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ เดินทางมามอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค, ยารักษาโรค และน้ำดื่มให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่บริเวณรอบๆ วัดทรายทอง บ้านบากง หมู่ที่ 6 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหลังน้ำลด โดยมี พันเอก นพดล  พรหมมาก รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ร่วมให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ยังคงเดินทางลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่น้ำในพื้นที่ได้ลดระดับลง โดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 ยังคงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ จึงเตรียมความพร้อมและบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลอดเวลา

ทหารจะอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า