หารือแนวทางขับเคลื่อนงานสร้างความเข้าใจ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่ อ.ยะรัง และ อ.ยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

291

ที่ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก กฤศณัฐฎ์ จันทร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างความเข้าใจของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ กับนายอำเภอยะรัง เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานสร้างความเข้าใจในพื้นที่ รวมทั้งรับฟังปัญหาการฉีดวัคซีนของประชาชนในพื้นที่อำเภอยะรัง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

          จากนั้น รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เดินทางไปยัง ศาลาหอประชุมที่ว่าการอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมประชุมพบปะกับเจ้าหน้าที่ประจำชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่อำเภอยะรัง พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล และได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน เรื่องการฉีดวัคซีนเพื่อรองรับการเปิดโรงเรียน และเปิดประเทศในเร็วๆนี้

          ต่อมาได้เดินทางไปยัง โรงเรียนอนุบาลแสงสันติปอซัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมประชุมพบปะกับผู้รับใบอนุญาตผู้อำนวยการจากสถานศึกษาเอกชน ทั้ง 24 สถานศึกษา ในอำเภอยะรัง โดยมี นาย สุรเดช หมู่เก็ม ผู้อำนวยการสำนักเขตการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง เป็นประธาน โดยได้รับทราบปัญหาในการเตรียมการรับตรวจเพื่อเตรียมความพร้อมในเปิดสถานศึกษา พร้อมทั้งได้ให้คณะผู้บริหารมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ นักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนในพื้นเข้ารับฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

          จากนั้นไป ที่ ศาลาหอประชุมที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมเชิญชวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในพื้นที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 (COVID – 19)  ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่อำเภอยะหริ่ง มีจำนวนยอดผู้ติดเชื้อในอัตราสูง แต่ประชาชนในพื้นที่ยังเข้ารับวัคซีนอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับสัดส่วนประชากรในพื้นที่ โดยมี นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุม

          ในการนี้ได้ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ตรวจเยี่ยมด่านตรวจโควิด พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจโควิด พร้อมเน้นย้ำ ฝากความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเรื่องการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่ดีในพื้นที่ และเพื่อรองรับการเปิดสถานศึกษา และการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า