แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 152 กำชับดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ให้มีความภูมิใจในการเป็นทหารอย่างภาคภูมิ

1429

      วันนี้  (5 พฤศจิกายน 2563)  เวลา 08.30 น. พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางตรวจเยี่ยมมอบนโยบายหน่วยฝึกทหารใหม่ กรมทหารราบที่ 152 ประกอบด้วย หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายพระยาเดชานุชิต อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 152  อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และ หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

       สำหรับการตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2563  ในสังกัดกรมทหารราบที่ 152  แม่ทัพภาคที่ 4 ได้เรียกประชุมผู้ฝึก ครูฝึก ตลอดจน ผู้ช่วยครูฝึก เพื่อรับฟังนโยบาย ในการฝึกทหารใหม่ ให้เป็นไปตามระเบียบการฝึกทหารใหม่จากกรมยุทธศึกษาทหารบก และมาตรการการควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลเอาใจใส่ทหารใหม่ในทุกราย ให้ปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหาร กองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญให้หน่วยฝึกทหารใหม่ระมัดระวังเรื่องสภาพอากาศร้อนและสุขภาพของทหารใหม่ ระหว่างทำการฝึก โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “อยากให้ผู้ฝึก ใส่ใจดูแล เช็คสภาพความพร้อมของพลทหารอยู่ตลอดเวลา ด้วยการจดบันทึก และประเมินผล ใครเป็นอะไร พร้อมส่วนไหนไม่พร้อมส่วนไหนผู้ฝึกต้องทราบ และประสานพูดคุยกับครอบครัวเพื่อความสบายใจ ฝึกฝนน้อง ๆ ด้วยการปลุกความกล้า ค้นหาความเป็นตัวตนของน้อง ๆ ทหารใหม่มา เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่กองทัพต่อไป เปลี่ยนทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของน้องๆ เปลี่ยนความคิดจากการเป็นพลเรือน ให้มีจิตใจเป็นทหารอย่างเต็มภาคภูมิ รักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

        โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงได้เน้นย้ำในการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สวัสดิการและสิทธิต่างๆให้เป็นไปตามสิทธิ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลน้อง ๆ ทหารกองประจำการอีกด้วย

         หลังจากที่ประชุมผู้ฝึกทหารใหม่แล้วแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตรวจเยี่ยมสภาพอาคารที่กินอยู่หลับนอน เครื่องแต่งกายของใช้ประจำตัว สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารโรงนอน ก่อนลงมาพบปะพูดคุยกับน้อง ๆ ทหารกองประจำการเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผ่านช่วงเวลา 6 สัปดาห์ ในการเข้ารับการฝึกด้วยความภาคภูมิใจ โดยกล่าวว่า ” วิทยาลัยลูกผู้ชายแห่งนี้ ตรงนี้เป็นเป้าหมายสำคัญให้กับพวกเราทหารทุกนาย ทั้งร่างกายและจิตใจ ให้เรามีความเป็นลูกผู้ชาย มีความรับผิดชอบ มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความอดทนอดกลั้น น้อง ๆ จะไม่ผิดหวัง หลังจากจบจากสถาบันแห่งนี้ไปใช้ชีวิตข้างนอก ขอให้ไปเป็นผู้นำครอบครัว สังคม ชุมชนของตนเอง ซึ่งก็จะมีพี่น้องประชาชน ครอบครัวคอยเฝ้ามอง และมุ่งหวังให้ทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้บริบทของความเป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม หน้าที่ของพลเมืองไทยต่อไป”

        หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 เดินทางมายังโรงเลี้ยง ของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 เพื่อร่วมรับประทานอาหารกลางวัน โดยร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับน้อง ๆ ทหารกองประจำการ ประจำปี 2563 ผลัดที่ 2 ซึ่งระหว่างการรับประทานอาหารนั้น  แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พูดคุยสอบถามความเป็นอยู่ ด้านรสชาติอาหารถูกปาก และเพียงพอหรือไม่ สร้างความประทับใจ และเป็นขวัญกำลังใจอย่างดียิ่งต่อน้อง ๆ ทหารกองประจำการ และผู้ใต้บังคับบัญชาทุกนาย โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ยังคงเน้นย้ำให้หน่วยคำนึงถึงคุณภาพของอาหารและความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพชีวิตของน้อง ๆ ทหารกองประจำการ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า