ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.46 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม ทั้งกำลังพล เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ พร้อมรับมือทุกภัยพิบัติ ขอให้ประชาชนมั่นใจทหารจะเคียงข้างในทุกวิกฤต

50

          เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 12.40 น. ณ ลานพื้นเเข็งศาลาแดง ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท อานนท์  เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมด้านการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมี พันเอก พสิษฐ์ ชาญเลขา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมติดตามคณะ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 46 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ ฝึกความชำนาญของกำลังพลในการใช้ยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ประสบภัยอย่างทันท่วงที รวมทั้งมีการบูรณาการ วางแผน และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 46, กรมทหารราบที่ 153, กองพันทหารสื่อสารที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15, กองพันทหารช่างที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15, โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหาร,หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 46, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี และเทศบาลเมืองปัตตานี  นำกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์ต่างๆมาจัดแสดง และสาธิตถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจอุ่นใจแก่ประชาชนหากเกิดภัยพิบัติ เนื่องจากทางหน่วยฯ ได้มีการเตรียมความพร้อม และซักซ้อม และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา หากมี สถานการณ์หรือภัยพิบัติ ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 46 และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมออกให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

          พลโท  อานนท์  เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน กล่าวว่า การตรวจสภาพความพร้อม และประเมินผล หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 46 เนื่องด้วยจากสถานการณ์ภัยพิบัติในปัจจุบันเป็นสาธารณภัยของประเทศที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรุนแรงสร้างความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน เนื่องจากความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศภูมิประเทศรวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ขาดจิตสำนึกความระมัดระวังขาดจิตอาสาเพื่อการสาธารณะจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายควรตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือที่มีอยู่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ถูกต้อง เพื่อให้หน่วยสามารถบูรณาการงานด้านบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้กับประชาชนได้ว่าศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 46 มีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชน และพร้อมสนับสนุนกับทุกภาคส่วนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบได้ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชน เพราะทหารจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเสมอ พร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาส

           สำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีหากประสบภัย สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 46 โทรศัพท์หมายเลข 073-340141-4 ต่อ 43011 ตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า