ก่อสร้างห้องสุขา และโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า ให้กับโรงเรียนในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

207

         เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ชุดช่างอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลท่าธง ดำเนินการก่อสร้างห้องสุขาให้กับเด็กนักเรียนอนุบาล ภายในอาคารห้องเรียน ของโรงเรียนวัดรังสิตาวาส บ้านซาเมาะ หมู่ที่ 4 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลาเพื่อความสะดวก ความปลอดภัย ในการกำกับดูแลของคณะครู

          นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ยังได้จัดกำลังพลลงพื้นที่แปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านกาดือแป หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อดำเนินการสร้างเรือนเห็ดนางฟ้า ตามโครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ” เพื่อเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน อีกทั้งเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืนในอนาคตได้

           ขณะเดียวกันยังได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4109 ร่วมกับ ผู้นำท้องที่, โฆษกชาวบ้าน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ดำเนินการเข้าพบปะสานสัมพันธ์กับประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย บริเวณที่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ บ้านกูแบกือโร๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลจะกว๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่ผ่านมา พร้อมมอบถุงยังชีพและยาเวชภัณฑ์ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเบื้องต้น

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า