เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการกิจกรรมการใช้เจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๓.๒.๑)

125
661213-02