เยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

172

          วันที่ 11 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย ชุดปฏิบัติกิจการพลเรือนหน่วยขึ้นตรง ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนความเป็นอยู่ สุขภาพของผู้ป่วยติดเตียง และอำนวยความสะดวกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงจากโรงพยาบาลรามัน เดินทางกลับบ้านเพื่อไปพักรักษาตัว ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค และสอบถามถึงความต้องการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันและเรื่องอื่น ๆ เก็บข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือ ในระยะยาวต่อไป อีกทั้งเพื่อให้ผู้ป่วยมีกำลังใจในการใช้ชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย

          สำหรับเยี่ยมการลงพื้นที่เยียนผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ ในครั้งนี้เพื่อออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดเตียง อีกทั้งยังเป็นการบรรเทาทุกข์เบื้องต้น และรับฟังปัญหาความต้องการ รวมทั้งให้คำแนะนำและเสนอแนะวิธีการดูแลผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนอย่างต่อเนืองในทุกพื้นที่ของอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า