ทหารพราน 41 ส่งเสริมการเรียนรู้ ในโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” โดย หน่วยเฉพาะกิจยะลา

703

     กิจกรรมโครงการ  “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต”  ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้จัดโครงการฯ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษเข้าสู่ชุมชน และเพิ่มประสิทธิภาพผู้เรียน ที่พูด อ่าน เขียน ไม่คล่อง ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตามความมุ่งหมายของ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ด้วยการประสานความร่วมมือกับคณะครู ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการฯ

     โดยการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านโต๊ะปาเก๊ะ ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่ผ่านมา พันโท ภัทราวุธ หาญมนตรี รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 นำกำลังพลหมวดทหารพรานหญิงดำเนินการด้านนันทนาการ เพื่อปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้สนุกสนานและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  เสริมทักษะภาษาไทยให้กับนักเรียน และมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนโต๊ะปาเกะ ได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์ต่อไป จากการทำกิจกรรมดังกล่าวทั้งคณะครูและนักเรียนต่างมีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรม และมีความมุ่งหวังให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกิจกรรมเช่นนี้ขึ้นอีกบ่อย ๆ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนให้นักเรียนรู้สึกน่าสนใจและกระตือรือร้นที่จะศึกษาเรียนรู้ และพัฒนาการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนโต๊ะปาเกะต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจยะลา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า