วัดมหัตตมังคลาราม จัดพิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ และทำบุญอายุวัฒนมงคล 49 ปี พระครูภาวนากัลยาณคุณ วิ.ดร.  เนื่องในโอกาสมงคลมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสมณศักดิ์ตั้ง”พระครูชั้นสัญญาบัตร”

316

          วันนี้ (18 สิงหาคม 2566) เวลา 09.00 น. ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลตรี กรกฎ  ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศ และทำบุญอายุวัฒนมงคล 49 ปี พระครูภาวนากัลยาณคุณ วิ.ดร. (อาจารย์เกียรติ พลกฤต กลุยาณธมฺโม ดร.) เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่ เขต 1, ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, พุทธบริษัท, สหธรรมิก ศิษยานุศิษย์, อุบาสก, อุบาสิกา และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีฯ จำนวนมาก

          โดยภายในพิธีฯ ประกอบด้วยพิธีฮดสรงแบบล้านช้าง (คือพิธีสรงน้ำ หรือรินน้ำแก่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสที่พระสงฆ์ หรือสามเณร เล่าเรียนจบขั้นต่าง ๆ หรือชาวบ้านเห็นควรเลื่อนสมณศักดิ์ ให้พระสงฆ์ หรือสามเณร รูปนั้น ๆ ในฐานะผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ หรือผู้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม) , พิธีกล่าวบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล รับศีล โดยมีสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดกระพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง เป็นประธานคฤหัสถ์ อ่านพระบรมราชโองการตั้งสมณศักดิ์ฯ จากนั้นประกอบพิธีอาราธนาพระปริต (การขอนิมนต์ให้พระสงฆ์สวดมนต์) และพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ) จากนั้นพระมหาวิชิต ฐิตธมโม เปรียญธรรม 9 ประโยค กล่าวสัมโมทนียกถา คือ กล่าวคำแสดงความชื่นชมยินดี นำถวายมุทิตาสักการะ คือการแสดงความยินดีแด่พระครูปลัดพลกฤต กลุยาณธมฺโม ดร. (อาจารย์เกียรติ) พร้อมทั้งได้นำถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร เนื่องในโอกาสดังกล่าว จำนวน 300 รูป

          สำหรับพิธีฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตรพัดยศและทำบุญอายุวัฒนมงคล 49 ปี ครั้งนี้ เนื่องในมงคลวาระที่มีประกาศในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ เล่มที่ 139 ตอนที่ 56 ข หน้าที่  44  ลำดับที่ 1168 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2565 โดยระบุว่า “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดำริว่า พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่” จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระครูปลัดพลกฤต กลุยาณธมฺโม ดร. (อาจารย์เกียรติ) มีราชทินนามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระครูภาวนากัลยาณคุณ วิ.ดร. ณ วัดมหัตตมังคลาราม จังหวัดสงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า