ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมช่วยส่วนรวม เน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ต้องเข้าใจกฎหมายปกครองในพื้นที่ จชต. บังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

99

             วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 1030 น. ที่ กองบังคับการหน่วยปฏิบัติการร่วมช่วยส่วนรวม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พันเอก สฐิรพงษ์  ผู้บังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม/ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พันเอก สิทธิศักดิ์  เจนบรรจง รองผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม/รองผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ พันเอก ธีรนัย  ฉายสุวรรณ์ เสนาธิการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการร่วมช่วยส่วนรวม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน และประชุมหารือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน รับทราบปัญหา และแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย และเกิดเงื่อนไขในการปฏิบัติของหน่วย  โดยมี พันเอก พงศกร  แสงกุล ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมช่วยส่วนรวม, พันเอก กฤษณะ  น้ำแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 และเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม ประจำจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุม

            ในการนี้ พันเอก สฐิรพงษ์  ผู้บังคับการหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม/ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นย้ำเรื่องการลงพื้นที่เข้าบังคับใช้กฎหมายให้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจเรื่องกฎหมายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ร.บ.กฎอัยการศึกฯ, พ.ร.ก ฉุกเฉินฯ และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ) และแนวทางปฏิบัติที่อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า