เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักกำลังพลเริงร่า ๑-๘ (1,881,200.00บาท)

163

660721-012