รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567

478

          วันนี้ (17 กรกฎาคม 2566) เวลา 12.30 น. ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 โดยมี รองผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการข่าวกรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก, ผู้แทน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, ผู้แทน กรมประชาสัมพันธ์, ผู้แทน ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกยุทธการ สำนักนโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า,  ผู้แทน สำนักอำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

          โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า การจัดทำ (ร่าง) แผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อทำให้การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการประชุมเชิงปฏิบัติฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้หน่วยในโครงสร้างและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนบูรณาการ การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา บังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความไม่สงบได้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้วิถีชีวิตได้ตามปกติได้

          โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2567 เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้อนุมัติ ให้สำนักนโยบายและแผน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ (ร่าง) แผนฯ เป็นการร่วมกันกำหนดกรอบแนวคิดในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยผู้เข้าร่วมการประชุม เป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมนั้น มีความสนใจในการรับฟังความรู้จากการบรรยายประกอบการปฏิบัติ ของวิทยากร สอบถามปัญหาข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นและร่วมกันถกแถลงถึงข้อบกพร่องที่ตรวจพบจนได้ข้อยุติ เห็นได้จากการปฏิบัติในเรื่อง การเขียนแผนโดยกระบวนการ Army Design Methodology (ADM) และการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร (MDMP) ทำให้เป็นสิ่งยืนยันได้ว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะได้นำไปใช้เป็นแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนฯ ประจำปี 2567 ให้สามารถประสบผลสำเร็จ ตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ได้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า