ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ปรับปรุงหลังคาอาคาร ๑ และอาคาร ๓ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

196
660717-02