พิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน วัดยะหาประชาราม อ.ยะหา จ.ยะลา

995

     วันนี้ ( 25 ตุลาคม 2563 ) เวลา 13.00 น. ที่ วัดยะหาประชาราม ตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ขอรับพระราชทานผ่านราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส ณ วัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อทำนุบำรุง สืบสานวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ แก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดําริ,  นายวรเชษฐ  พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, ทหาร, ตำรวจ, หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยปัจจัยที่ได้จากบริวารกฐินในครั้งนี้ มียอดรวม 872,975 บาท ซึ่งวัดยะหาประชาราม  จะได้นำไปทำนุบำรุงและบูรณะอาราม ตลอดจนศาสนสถานที่ชำรุดเสียหายภายในวัด เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่สืบไป เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจในพื้นที่สืบไป

     ทั้งนี้ สำหรับพิธีถวายผ้าไตรกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้เชิญผ้าไตรกฐินพระราชทาน ทอดถวายยังวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมทั้งสิ้น จำนวน 4 วัด ประกอบด้วย วัดนิกรชนาราม อ.เมือง จ.ปัตตานี, วัดสุคิรินประชาราม อ.สุคิริน จ.นราธิวาส, วัดสะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่ง วัดยะหาประชาราม อ.ยะหา จ.ยะลา เป็นวัดสุดท้าย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้เป็นไปตามพุทธประเพณี และข้อบัญญัติของพระธรรมวินัย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า