เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ้างซ่อมฟื้นฟูยานพาหนะสนับสนุนกอ.รมน.ภาค ๔ สน.

210
660620-01-021