กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ พรบ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

172

          วันนี้ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิด ”การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามพรบ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565” ร่วมกับ นายโสภณ ทิพย์บำรุง ที่ปรึกษาอัยการจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.ภาค 4 สน./ ตำรวจ/ กลุ่มงานปกครองจังหวัด และหน่วยซักถามศูนย์ซักถามแต่ละพื้นที่ โดยมี สำนักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ พรบ.ดังกล่าว หารือแนวทางการปฏิบัติ/ และผู้เข้าร่วมประชุมร่วมหารือยกตัวอย่างรายละเอียดการดำเนินงานเพื่อซักซ้อมการปฏิบัติในภาคทฤษฎี

          พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวปิดการประชุมว่า แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 อยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีส่วนได้ส่วนเสียกับกฏหมายฉบับนี้ จึงได้นำผู้ปฏิบัติงานมาทบทวน วางแผน และปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อกฏหมายมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ได้หารือในวันนี้ อยากให้ทุกฝ่ายได้ลองไปทบทวนข้อปฏิบัติเพิ่มเติม และเตรียมการซักซ้อมการปฏิบัติจริงในโอกาสต่อไป เพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบในการปฏิบัติหน้าที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า