โครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน

386

          เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ โรงเรียนบ้านธารทิพย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือซู และประชาชนในพื้นที่บ้านบือซู  จัดกิจกรรมโครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สะอาดและปลอดภัย โดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบเป็นอาหาร เพื่อลดต้นทุนในการซื้อวัตถุดิบ ตามแผนงานการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามโครงการ GREEN & CLEAN Hospital ที่มุ่งส่งเสริมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการดำเนินงานที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชน ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า