รอง มทภ.4/ ผบ.บก.ควบคุม อส.จชต. เป็นผู้แทน มทภ.4 มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ให้แก่ครอบครัวสมาชิกอาสารักษาดินแดน ชคต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธ ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบนโต๊ะเด็ง

1790

     เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลตรี สมดุลย์  เอี่ยมเอก รองแม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ให้แก่ครอบครัวสมาชิกอาสารักษาดินแดน อส.ต.เจ๊ะมูฮัมหมัดฟีกรัน เต๊ะโช๊ะ ตำแหน่งปกติ ลูกแถว สังกัด ร้อย อส.ที่ 9 อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  เสียชีวิตจากการถูกยิงด้วยอาวุธ  ณ  ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะเด็ง ญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาอิสลาม  ณ  กูโบว์ลูยาวาติ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา

     ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม  ณ  ห้องประชุม กองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี โดยมอบแนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564 ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน การจัดโครงสร้างกำลังพลภายในกองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้ความสำคัญด้านสิทธิกำลังพล การเพิ่มขีดความสามารถ ของอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เป็นกำลังหลักภาคประชาชน ที่คอยช่วยเหลือฝ่ายทหาร ให้สามารถป้องกัน รักษา พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า