แม่ทัพภาคที่ 4 ย้ำ กรรมการตรวจเลือกทหารปีนี้ อย่าได้หลงผิดกระทำการทุจริต หรือเรียกรับอามิสสินจ้าง หากพบผู้กระทำผิด จะลงโทษสถานหนัก

141

          วันนี้ 30 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบนโยบายการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2566  ณ  สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะกรรมการการตรวจเลือก ส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังนโยบายอย่างพร้อมเพรียง

          สำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการในปีนี้ เป็นปีแรกที่ผู้บัญชาการทหารบกมีดำริให้จากคณะกรรมการตรวจเลือกจากหน่วยทหารที่มีที่ตั้งภายในพื้นที่จังหวัดเป็นที่ตั้งหน่วยหรือพื้นที่ใกล้เคียง รับผิดชอบหลักในแต่ละอำเภอ เนื่องจากมีความเข้าใจในบริบทและมวลชนพื้นที่เป็นอย่างดี แน่นอนว่าการจะพัฒนากองทัพให้มีประสิทธิภาพนั้น ปัจจัยสำคัญ คือการคัดสรรกำลังพลที่มีคุณภาพให้กับกองทัพได้มากที่สุด ซึ่งในปีนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้นโยบายสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินไว้ว่า การตรวจเลือกทุกขั้นตอนนั้น จะต้องคงความบริสุทธิ์ยุติธรรม มีความโปร่งใสสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชน และตรวจสอบได้ วิจารณญาณของคณะกรรมการตรวจเลือกเป็นสิ่งสำคัญ อีกประเด็นหนึ่งจะเลือกคนมีใจรัก เป็นนักสู้ เข้ามาเป็นทหารรับใช้ชาติ นอกเหนือจากบุคคลที่เข้ามาตรวจเลือกแล้วจะต้องคำนึงถึงญาติ ครอบครัว พ่อ แม่ พี่น้อง ที่มาคอยให้กำลังใจ จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อลดความกังวล และปฏิบัติต่อทุกคน ด้วยความระมัดระวัง ทั้งกาย วาจา ใจ และเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบก ให้การคัดเลือกทหารกองประจำการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบกทุกประการ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า