แม่ทัพภาคที่ 4 อวยพรพี่น้องชาวไทยมุสลิม ในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ฮิจเราะห์ศักราช 1444

211

พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ส่งความปรารถนาดีไปยังประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ด้วยการอวยพรให้มีความสุข ปฏิบัติศาสนกิจบำเพ็ญกุศลถือศีลอดตามพระบัญชาขององค์อัลเลาะห์ด้วยความสำเร็จลุล่วงในเดือนรอมฎอนอันประเสริฐนี้

          ในนามของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงสามารถปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งขอให้การรักษาศีลอดของทุกท่านได้รับความเมตตา ความโปรดปรานและการตอบรับ จากองค์อัลเลาะห์ และนำผลอันประเสริฐจากรอมฎอนนี้มาเป็นเครื่องผลักดันชีวิตเข้าสู่เป้าหมายแห่งความดีงามที่ทุกท่านตั้งมั่นต่อไป และขอให้เดือนรอมฎอนในปีนี้ เป็นหมุดหมายสำคัญที่จะนำพาให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความสงบสุขอย่างยั่งยืนถาวร ตลอดไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า