แม่ทัพภาคที่ 4 พบปะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสก่อนเข้าเดือนรอมฎอน ประจำปี 2566

267

           วันนี้ (19 มีนาคม 2566) พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจจังหวัด เข้าพบปะ นายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส  และ นาย ศักดิ์กรียา  บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา   เนื่องในโอกาสก่อนเข้าเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และอินทผาลัมให้กับผู้นำศาสนา เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ใช้ในการละศีลอด โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำศาสนาในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

          พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า “วันนี้มาเนื่องในโอกาสก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐยิ่งของพี่น้องมุสลิม ซึ่งในปีนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีเพราะห้วงเดือนรอมฎอนแล้วยังเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ประเพณีของพี่น้องชาวไทยพุทธด้วย เราจะได้เห็นทั้งสองศาสนามีการประกอบศาสนกิจร่วมกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่วงเดือนรอมฎอนและตลอดไปจะเกิดสันติสุขขึ้นในพื้นที่ ทุกศาสนามีอัตลักษณ์เป็นของตัวเอง เพราะฉะนั้นแล้วในห้วงเดือนรอมฎอนนี้อยากเห็นการแต่งกายของพี่น้องทุกคน แต่งตัวตามอัตลักษณ์ของศาสนาเพื่อสร้างความงดงามกันได้เต็มที่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั่นต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย พี่น้องมุสลิมก็ใส่ชุดมลายู พี่น้องไทยพุทธก็ใส่ชุดไทย ไทยจีนในช่วงตรุษจีนก็ใส่ชุดจีน ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ส่งเสริมเรื่องนี้มาโดยตลอด อย่างจุดตรวจ-จุดสกัดในห้วงเดือนรอมฎอนนี้ ทุกจุดก็จะปรับเปลี่ยนมาเป็นจุดบริการประชาชน คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในการประกอบศาสนกิจได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ ในวันที่ 21 มีนาคมนี้ จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ปฏิเสธความรุนแรงขึ้นที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี ก็จะมีผู้นำศาสนา ประชาชนทุกศาสนา ทั้งพุทธ มุสลิม คริสต์ ไปรวมตัวกันที่นั่นเพื่อร่วมกิจกรรม เพราะพี่น้องจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกศาสนาทุกคนพร้อมที่จะปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ และยิ่งในปีนี้เป็นปีที่วันสงกรานต์ตรงกับเดือนรอมฎอนอยู่ในห้วงเดียวกันด้วยแล้ว ทุกคนจึงอยากให้รอมฎอนอันประเสริฐเป็นรอมฎอนแห่งสันติ ในเรื่องของการจุดพลุ จุดประทัด ฝากทุกๆ คน ทุกๆ ภาคส่วนช่วยกันประชาสัมพันธ์งดจุดพลุ จุดประทัดในพื้นที่ รวมไปถึงร้านค้าด้วย หากเจ้าหน้าที่พบเห็นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที เพราะการจุดพลุ จุดประทัดนอกจากจะก่อให้เกิดอันตรายแล้วนั้น ยังเป็นการรบกวนการประกอบศาสนกิจอีกด้วย และหากทุกท่านมีอะไรที่จะให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้ช่วยก็ยินดียิ่ง

          ด้าน นาย ศักดิ์กรียา  บิลแสละ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า “ขอบคุณแม่ทัพภาคที่ 4 ที่มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะในห้วงรอมฎอนที่จะถึงนี้ ท่านก็ได้มาพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนา เพื่อหารือ แนวทางในการปฏิบัติประกอบศาสนกิจ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักศาสนาที่ถูกต้อง และเราจะนำความห่วงใยของแม่ทัพภาคที่4  ไปส่งต่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ ในห้วงที่ผ่านมา ทางหน่วยงานภาครัฐได้สนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจอย่างดีเสมอมา”

          ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้พบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการอบรมก่อนแต่งงานให้แก่เยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่สำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส และสงขลา เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินชีวิตครอบครัวถูกต้องตามหลักศาสนา โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้แนวทางการดำเนินชีวิต คือ ให้ทุกคนคำนึงถึงสถาบันครอบครัวเป็นหลักสำคัญ พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน เพื่อความสุขของตนเองและครอบครัว

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า