เปิดกิจกรรมบรรยาย “สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ให้กำลังพล กอ.รมน.ภาค 4 สน.

117

          วันนี้ 18 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดและร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง “สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับผู้บังคับบัญชา และกำลังพลในกรอบโครงสร้างของกองอำนวยการรักษาความมั่งคนภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงบริบทสังคม ปัญหา อุปสรรค ประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง และปัจจัยสำคัญที่จะเป็นพลังหนุนเสริมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้บริบทสังคมพหุวัฒนธรรม

          โอกาสนี้ พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4/ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า “พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่แห่งความหลากหลาย คาดหวังว่าผู้ที่จะเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับบริบทในพื้นที่ ต้องทำความเข้าใจตรงกันอย่างลึกซึ้ง ศึกษาแผนเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างละเอียด และถอดบทเรียนในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มาเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า