“ลุงป้อม” ลงพื้นที่ 3 จชต. เคาะ 3 โครงการ ยกระดับ พัฒนาพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

191

          วันนี้ (17 มีนาคม 2566) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลตรี ไพศาล หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า , พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ , นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำศาสนาและเครือข่ายโรงเรียนตาดีกา ตลอดจนบัณฑิตอาสา ผู้แทนภาคประชาสังคม และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

          โดยในเวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มมาตรฐานการเลี้ยงวัว ตามกรอบระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบพันธุ์กระถินและหญ้าเนเปียร์ให้แก่เกษตรกร ณ หมู่บ้านกำปงบารู ต.สะเตงนอก จ.ยะลา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคบาลทั้งระบบแก่เกษตรกรในพื้นที่ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นสถานที่เรียนรู้การเลี้ยงโค ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

          จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ได้เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อประชุมหารือพิจารณาโครงการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอโครงให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) พิจารณา 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาสวนสาธารณะพลุบาโกยให้เป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ คอมเพล็กซ์  (Yala city tower entertainment complex) , โครงการยกระดับจังหวัดยะลาให้เป็นเมืองแห่งกีฬาจังหวัดชายแดนภาคใต้ , โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน (ศึกษาแนวเส้นทางใหม่และขุดเจาะอุโมงค์บ้านกระป๋อง) ระยะทางรวมประมาณ 1.400 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 410 ตอน บ่อหิน-เบตง เพื่อลดระยะทาง ยกระดับความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรี ได้พบปะพร้อมมอบผ้าละหมาดและอินทผาลัมแก่ผู้นำศาสนาอิสลาม บัณฑิตอาสาฯ ชุมชนพื้นที่เสริมสร้างสันติสุขขนาดเล็ก ผู้แทนภาคประชาสังคม และประชาชนที่มารอต้อนรับ

          และในเวลา 13.40 น. รองนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อพบปะผู้นำศาสนาและเครือข่ายโรงเรียนตาดีกา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนตาดีกา ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติไปก่อนหน้านี้ โดยผู้นำศาสนาและเครือข่ายโรงเรียนตาดีกา ได้กล่าวขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ที่พิจารณาอนุมัติโครงการดังกล่าว พร้อมพิจารณาดำเนินการสอบบรรจุข้าราชการครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา สนับสนุนให้ครูได้รับสิทธิการกู้ยืมเรียน และเสนอเพิ่มค่าตอบแทนให้กับครูสอนศาสนาจาก 2,000 บาท เป็น 2,500 บาท นอกจากนี้ยังเสนอเพิ่มค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ต่อมารองนายกรัฐมนตรีและคณะฯ ได้เดินทางไปยังนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีป่าสงวนแห่งชาติทับซ้อนกับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งนิคมในท้องที่ อำเภอระแงะ อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้ ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการด่านชายแดน ในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งได้พบปะประชาชนและนักธุรกิจในพื้นที่อีกด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า