“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมกันทั้งกองทัพบกร่วมกับภาคีเครือข่าย บรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชน

30

          วันนี้ 17 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ที่ลานหน้ากองร้อย มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ผู้แทนจาก กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค, กรมทรัพยากรน้ำ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 41 หน่วยภายในค่ายวชิราวุธ จัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ พร้อม กำลังพลและยุทโธปกรณ์อื่น ๆ เตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง พร้อมกับส่วนกลางและทั่วทุกกองทัพภาคทั่วประเทศ

          ตามที่ในห้วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนของทุกปี ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณน้ำต้นทุนเริ่มลดลงและการเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดภัยแล้ง และเมื่อสถานการณ์รุนแรงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึงการเกษตร กองทัพบกและหน่วยงานภาคี ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค มีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และถือเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน ที่ต้องร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงได้ประสานความร่วมมือกันในการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ด้วยการระดมศักยภาพและทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานเข้าให้การช่วยเหลือโดยพร้อมเพรียงกัน ภายใต้ “โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ซึ่งได้เริ่มโครงการ ฯ มาตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 25 โดยในส่วนของกองทัพบกได้จัดกำลังพล ยานพาหนะ ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนที่ประสบภัย รวมทั้งแจกจ่ายฟางแห้งสำหรับเป็นอาหารสัตว์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง สนับสนุนถังบรรจุน้ำ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้ในการเก็บน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และการประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สนับสนุนซ่อมบำรุงและปรับปรุงบ่อน้ำบาดาล ให้เป็นจุดจ่ายน้ำถาวร ให้กับหน่วยงานในพื้นที่ของกองทัพบก ซึ่งจะครอบคลุมหมู่บ้านเป้าหมายและในพื้นที่อื่น ๆ ตามสถานการณ์ของภัยแล้ง รวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะสนับสนุนกระแสไฟฟ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในทุกจุดจ่ายน้ำตลอดการดำเนินงานในโครงการ ฯ สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค จะให้การสนับสนุนน้ำประปาให้กับหน่วยงานของกองทัพบก ตลอดเวลาที่ขอรับการสนับสนุน โดยให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย ดังนั้น โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง กองทัพบกและหน่วยงานภาคี จะเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และมีส่วนช่วยในการผลักดัน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้หมดสิ้นไป ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปด้วย การบูรณาการร่วมกันดังที่กล่าวจะสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และอาหารสัตว์ในพื้นที่ต่างๆ สามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค หรือที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4 ตลอด 24 ชั่วโมง

          พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 4  กล่าวว่า ” ภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคปัญหาการเกิดไฟไหม้ป่า โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดไฟไหม้ป่าเป็นประจำทุกปีที่พรุควนเคร็ง นี่ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่พวกเราในวันนี้ต้องลงเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงที ภัยแล้งในปีนี้มีแนวโน้มหนักกว่าทุกปีและกระจายทั่วพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป เราจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในส่วนของบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาภัยพิบัติใดก็ตาม ความพร้อมทั้งคน และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการประสานการปฏิบัติกับส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ จะทำให้ภารกิจเกิดประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนว่า ทหารพร้อมอยู่เคียงข้าง และพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส “

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า