กรมทหารราบที่ 152 เปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์

223

          เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่บริเวณลานพื้นแข็งศาลาพิณประเสริฐ ค่ายสิรินธร ตำบล เขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก เอกพล  เลขนอก รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2566 โดยมีกำลังพล และผู้แทนจากหน่วยงานภาคีในพื้นที่ประกอบด้วย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน), กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, การปะปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธี

          โอกาสนี้ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152  กล่าวว่า “ภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทุกสถานการณ์ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนสำคัญยิ่ง ที่พวกเราจะต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะห้วงนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า ภัยแล้งกำลังเกิดขึ้นกับทุกภูมิภาคของประเทศ และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและกระจายหลายพื้นที่ แม้พื้นที่ภาคใต้ซึ่งไม่น่าจะเกิดปัญหาภัยแล้งก็ยังเกิดสถานการณ์ขึ้น ฉะนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ในการที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันเวลา ด้วยการประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยและทุกภาคส่วนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด”

          จากนั้น รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 152 ได้ตรวจความพร้อมของเจ้าหน้าที่,อุปกรณ์ พร้อมทั้งรับชมการสาธิตสถานการณ์สมมติการช่วยเหลือประชาชนด้านภัยแล้งของกำลังพล

          ทั้งนี้กองทัพบก โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรมทหารราบที่ 152 ได้จัดกำลังพล พร้อมยานพาหนะ ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนบริเวณที่เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้าน เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย และศาสนสถาน เป็นจุดศูนย์กลางแจกจ่ายนำ้อุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชน ที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ความรับผิดชอบ, พื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร ที่หน่วยงานอื่นไม่สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาคามเดือดร้อนในเบื้องต้น ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดเตรียมกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่รับผิดชอบ ได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และทันต่อเหตุการณ์

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า