รองแม่ทัพภาคที่ 4 ประชุมทบทวนมาตรการการทำเส้นทางให้ปลอดภัยในพื้นที่ ฉก.นราธิวาส เน้นย้ำปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท มาตรการต้องครอบคลุม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

201

          วันนี้ (7 มีนาคม 2566) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมทบทวนมาตรการการทำเส้นทางให้ปลอดภัยในพื้นที่ ฉก.นราธิวาส เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย และสั่งการของ พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตลอดจนเพื่อเน้นย้ำนโยบายที่สำคัญและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้หน่วยนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมี พันเอก ก่อเกียรติ  เข็มแดง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความปลอดภัย ทั้งทางด้านมาตรการที่ปฏิบัติต้องเป็นมาตรการที่ครอบคลุม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงต้องศึกษาและวางแผนในการลงพื้นที่ตรวจสอบให้มีความคุ้นเคยกับเส้นทาง ปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และดูแลพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด โดยต้องมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมความพร้อมกันอย่างจริงจังบูรณาการกำลังกับทุกภาคส่วนในการดูแลความปลอดภัย สำหรับเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย ให้หน่วยดำรงความมุ่งหมายในการปฏิบัติตามมาตรการอย่างรอบคอบ ด้วยความเป็นกลาง ถูกต้องตามหลักกฎหมายและระเบียบ โดยเฉพาะภายหลังการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละพื้นที่ ให้ทุกหน่วยเร่งสร้างความเข้าใจ เพื่อให้สังคมและประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า