ทหารพราน 20 เร่งให้ความช่วยเหลือเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนา ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังนาข้าว ทหารเป็นได้ทุกอย่างที่อยากให้เป็น.. “ช่วยชาวนาเกี่ยวข้าวหนีน้ำ”

164

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน เข้าให้การช่วยเหลือ นางเจ๊ะโซะ ยามูสะนอ ประชาชนในพื้นที่ บ้านสะนอ หมู่ที่ 1 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อช่วยเก็บเกี่ยวข้าว ขณะที่ข้าวกำลังออกรวงเหลืองสุกงามทั่วท้องทุ่ง เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมขังนาข้าว ทำให้ได้รับความเสียหายจึงต้องรีบเก็บเกี่ยว เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารกับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารพรานยังได้มอบสิ่งของบริโภค และยาเวชภัณฑ์ให้กับครอบครัวของ นางเจ๊ะโซะฯ พร้อมทั้งแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในด้านสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
ทหารมีไว้ทำไม
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า