รวมพลัง เดินขบวนรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด

4420

     ณ หมู่ที่ 4 ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 เข้าร่วมเดินขบวนแห่รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อแสตงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชุมชน ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ตลอดจนให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานภาครัฐ รับรู้และเห็นถึงความสำคัญในการต่อต้านยาเสพติด ด้วยการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติต โดยได้จัดขบวนแฟนซีรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งแต่ละขบวนจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันไป เช่น แนวคิดการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด การเลิกค้า เลิกเสพ และแนวคิดการเกรงกลัวพิษภัยของยาเสพติด

     นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 11 ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของสารเสพติด รวมทั้งการป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนในพื้นที่ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการปกป้องและป้องกันภัยยาเสพติดไม่ให้ย่างกรายเข้ามาสู่ในชุมชน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า