ทหารพราน 48 ลงพื้นที่ โรงเรียนตาดีการ่วมพัฒนา ร่วมสร้างความสงบสุขในพื้นที่

800

     วันที่  26 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น. ที่ โรงเรียนตาดีกาอัลอิสลามมียะห์ บ้านสะเตียร์ หมู่ที่ 5 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ความเป็นไทย เสริมสร้างความเข้าใจ ให้มีทัศนคติที่ดีต่อบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นอกจากนี้ ได้ร่วมความสะอาด รวมทั้งเก็บกวาดขยะใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียนตาดีกาให้มีความสะอาด สวยงาม ในพื้นที่ โดยมี นักเรียนและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

     ทั้งนี้ โรงเรียนตาดีกาหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด เป็นโรงเรียนสอนจริยธรรม ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้  เปิดสอนเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลาม อายุระหว่าง 5-12 ปี ในวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามเบื้องต้นให้กับเด็ก เน้นการสอนจริยธรรม การอ่าน-เขียน ภาษามลายู รวมถึงการประกอบศาสนกิจ โดยผู้นำชุมชนและอาสาสมัครในชุมชนเป็นผู้สอน เพื่อให้เด็กมีจริยธรรม เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวมลายู เนื่องจากการเรียนในโรงเรียนปกติในช่วงวันจันทร์-ศุกร์นักเรียนได้เรียนภาษาไทยอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเน้นเรียนภาษามลายู และหลักศาสนาเป็นหลัก

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า