ขับเคลื่อนโครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

232

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพล ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง ตำบลบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ซึ่งใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ในด้านการเกษตร และลงมือปฏิบัติร่วมกัน ภายใต้การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้ช่วยกันพัฒนา ฟื้นฟู และปรับปรุงพื้นที่เกษตรชุมชน เพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

          สำหรับโครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ของโรงเรียนแห่งนี้ ได้ดำเนินการด้านการเกษตรภายใต้การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินงาน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น จนเกิดความยั่งยืนในอนาคตได้

อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ   หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า