ทหารช่วยขุดลอกคลองส่งน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

53

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่บริเวณคลองส่งน้ำในพื้นที่ บ้านบือจะ หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน, จิตอาสา กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153, ส่วนราชการ, ผู้นำในส่วนต่างๆ, และพี่น้องประชาชนจิตอาสาฯ ช่วยกันพัฒนา และปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์โดยการขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมทั้งเก็บขยะ กำจัดผักตบชวา วัชพืชในคลอง และสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ำในการรอระบาย เพื่อช่วยให้น้ำในคลองได้ระบายใช้ส่งน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากคลองส่งน้ำดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้ คลองส่งน้ำบ้านบือจะ เป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่ชาวบ้านได้ใช้น้ำในการเกษตร และเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ แต่ปัจจุบันพบว่า คลองส่งน้ำทางน้ำไหลไม่สะดวก มีวัชพืช ผักตบชวาปกคลุมอยู่หนาแน่น ทุกฝ่ายจึงช่วยกันกำจัดผักตบชวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ทำให้ชุมชนมีสภาวะแวดล้อมที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า