โครงการ “จิบกาแฟ แชร์ความคิดที่…กาบัง” สานสัมพันธ์ชุมชนเข้มแข็ง

66

          เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส หมู่ที่ 7 บ้านคลองปุด ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพล ร่วมกิจกรรม พบปะยามเช้า ตามโครงการ “จิบกาแฟ แชร์ความคิด ที่กาบัง” (Morning Think & Meaning Talk) โดยการนำ ส่วนราชการ, หน่วยทหารในพื้นที่, ผู้บริหารสถานศึกษา, ประธานชมรมอิหม่าน/ชมรมตาดีกา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน มาร่วมพูดคุย พบปะหารือในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน ซึ่งมี นายอัมรันท์  บากา นายอำเภอกาบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม

          สำหรับการจัดกิจกรรมจิบกาแฟ แชร์ความคิด ในครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการได้โอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมพูดคุยการทำงาน มีส่วนราชการภาครัฐและเอกชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดแบบไม่เป็นทางการ แบบเป็นกันเองเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ ของแต่ละส่วน แต่ละภาคเอกชนที่ต้องการเสนอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ทราบในเบื้องต้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า