เปิดโลกทัศน์ตามรอยบุญ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางพุทธศาสนา

204

          กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับกองทัพอากาศ (กกล.ทอ.ฉก.9) สนับสนับสนุนการเดินทางโดยเที่ยวบินเครื่องบินลำเลียง C-130 ให้กับกลุ่มประชาชนผู้สูงอายุไทยพุทธ จังหวัดปัตตานี ตามโครงการ “เปิดโลกทัศน์ตามรอยบุญ ไหว้พระ ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางพุทธศาสนา โดยมี พันเอก กฤศณัฏฐ์  จันทร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี และ นาวาอากาศเอก จุมพล  กลิ่นผา ผู้บังคับกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ให้การต้อนรับ

          โดย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้กล่าวถึงนโยบายของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในการดูแลพี่น้องประชาชน การร่วมส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ และหลังจากการจัดกิจกรรม จะร่วมลงพื้นที่พบปะ ส่งเสริมกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

          ด้าน นางสมร  อังกาพย์ละออง ผู้เข้าร่วมโครงการจากอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้กล่าวขอบคุณ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ที่ได้กรุณาสนับสนุนการเดินทางให้กับคณะฯ โดยทางกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ติดตามผลการดำเนินงาน และพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยการร่วมสร้างกลุ่มไทยพุทธเข้มแข็ง ดูแลเครือข่ายในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ได้ขอบคุณกองทัพอากาศ ที่เป็นส่วนสำคัญให้พี่น้องประชาชน ได้มาร่วมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกองทัพ สร้างความเหนียวแน่น ระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชนในพื้นที่อย่างอบอุ่น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า