จิตอาสา พัฒนาวัดเวฬุวัน เราทำความดี ด้วยหัวใจ

3876

        พลตรีอุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา/หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4  พร้อมจิตอาสา 904 จังหวัดยะลา,จิตอาสาพระราชทานและกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจยะลา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบ เรียบร้อย สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่

        กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเวฬุวันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำนุบำรุงศาสนสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวไทยพุทธ ตลอดจนยังเป็นการแสดงถึงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชนให้น่าอยู่น่าอาศัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจยะลา