สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน ศานติ สานต่อ ชายแดนใต้สันติสุข

423

          รับชมการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของ แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อรณรงค์ ร่วมป้องกัน ปราบปราม และบำบัดฟื้นฟู พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นพื้นที่สีขาว ปราศจากยาเสพติด ติดตามรับชมได้จาก สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน ศานติ สานต่อ ชายแดนใต้สันติสุข

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

 

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า