ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโนยบายของผู้บังคับบัญชา

67

          เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาส กรมทหารพรานที่ 46 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พันเอก สฐิรพงษ์  อาจหาญ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้/ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง และมอบนโยบายแนวทางในการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมร่วมหารือ ข้อขัดข้อง และปัญหาต่างๆ ร่วมกันเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อความสะดวกในการประสานการทำงานร่วมกันให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี พันเอก สิทธิชัย  บำรุงเขต ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาส/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 และส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ พันเอก สฐิรพงษ์  อาจหาญ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้/ผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม กล่าวว่า “การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อนำนโยบายการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 มาถ่ายทอดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน” เน้นย้ำการปฏิบัติงานให้มีความเข้มงวด ห้ามกำลังพลยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดและการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงการจัดระบบด้านการข่าว กำหนดเป้าหมาย มีการพลิกแพลงการทำงานอยู่เสมอ เพื่อนำไปสู่ผลสำเร็จในการทำงาน พร้อมกันนี้ ยังได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลต่อไป

กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า