มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ เน้นย้ำการฝึก สอดรับนโยบายของหน่วยเหนือ “สร้างคน เปลี่ยนความคิด สร้างจิตสำนึก รักใน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมเปิด Open House รับน้องคนเล็กของกองทัพบก

1156

          วันนี้ (28 ตุลาคม 2565) เวลา 11.00 น. ที่สโมสรรื่นฤดี มณฑลทหารบกที่ 41 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2565 ผลัดที่ 2 แก่ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ทุกนาย ก่อนจะมีการรับทหารใหม่เข้าหน่วยในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้หน่วยฝึกทหารใหม่เข้าใจ และยึดถือแนวทางตามระเบียบ และหลักสูตรปฏิบัติการฝึกทหารใหม่ได้ถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายการฝึกให้เกิดความเรียบร้อย สร้างทัศนคติ ปรับเปลี่ยนความคิดให้ทันสมัย สร้างคนให้มีวินัย สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติ โดยปราศจากการสูญเสีย เกิดความภาคภูมิใจแก่น้องๆ ทหาร ตลอดจนครอบครัว

 

            สำหรับการฝึกทหารใหม่ ประจำปี 2565 ผลัดที่ 2 นั้น จะเริ่มดำเนินการฝึก ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  หรือใช้เวลาในการฝึก 6 สัปดาห์  โดยแม่ทัพภาคที่ 4 มีนโยบายที่ต้องการให้หน่วยฝึกทหารใหม่ยึดถือปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมยุทธศึกษาทหารบก และตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา และสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเฉพาะผู้ฝึกทหารใหม่ต้องมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติในการฝึกอย่างถูกต้องยึดระเบียบอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญต้องไม่มีการสูญเสียจากการฝึกโดยเด็ดขาด

             โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ตามนโยบายต้องสร้างความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและความคิดของคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป การฝึกทหารใหม่จะต้องปรับเปลี่ยนความคิดให้น้องๆ ทหารรู้สึกว่า เข้ามาในกองทัพแล้วได้สิ่งที่ดีออกไป รู้สึกถึงความภาคภูมิใจ เกิดจิตสำนึก ในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการดูแลพี่น้องประชาชน เปรียบเสมือนเป็นการสร้างคนให้กับกองทัพ และประเทศชาติซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้ฝึก แต่เราต้องเปลี่ยนให้บุคคลพลเรือนเป็นผู้ที่มีวินัย มีความสามารถทางทหาร โดยจะต้องยึดถือระเบียบ คำสั่ง วินัย และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบสภาวะจิตใจ สภาวะร่างกาย และองค์ประกอบอื่นๆ และถ่ายทอดให้กับน้องๆ ด้วยความอบอุ่น ประทับใจ เป็นภาพจำจนผ่านการฝึกด้วยความสมบูรณ์  ขอเน้นย้ำว่า จากวันนี้ไปให้กลับไปเตรียมความพร้อม วางแผนงานเกี่ยวกับการฝึกให้มีความเรียบร้อยในการต้อนรับ เพื่อสร้างความประทับใจต่อน้องๆ ทหาร และญาติให้มีความมั่นใจในการที่จะฝากลูกหลานกับหน่วยทหาร ทั้งนี้สิ่งสำคัญจะต้องมีการส่งเสริมและผลักดันความถนัดของแต่ละคนเพื่อที่จะได้ออกไปมีอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับตนเองในอนาคตหลังปลดประจำการอีกด้วย”

             นอกจากนั้นแล้ว แม่ทัพภาคที่ 4 ยังได้สั่งการให้หน่วยจัดกิจกรรมรับทหารใหม่ หรือกิจกรรม Open House เปิดบ้านต้อนรับน้องคนเล็กของกองทัพบก ว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ให้หน่วยดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อสร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมตลอดระยะเวลาของการฝึกทั้ง 6 สัปดาห์ การส่งเสริมวิชาชีพ และกิจกรรมต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่ไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นของน้องทหารใหม่ ตลอดจนขวัญกำลังใจต่างๆ ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความพร้อม ความเข้มแข็งของหน่วยทหาร ความมีส่วนร่วม สร้างความเป็นกันเอง ระหว่างหน่วยกับญาติทหาร และพี่น้องประชาชนโดยทั่วไป เกิดความรักและความเข้าใจอันดีในองค์กรทหารมากขึ้น

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า