เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรับปรุงสนาม ฮ. ค่ายอิงคยุทธบริหาร

283
650929-02