เยี่ยมให้กำลังใจ บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา

58

          หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 จัดกำลังพล ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้มีรายได้น้อยและฐานะยากจน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส อีกทั้งระดมสรรพกำลังในการดูแล และช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ โดยได้มีการเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งดำเนินการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น แจกจ่ายยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

          นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 ยังได้พูดคุยให้กำลังใจ สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ของใช้จำเป็นในการดำรงชีพ เพื่อลดรายจ่าย สร้างความเข้าใจ ความรู้สึกที่ดีกับหน่วยทหารในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการบรรเทาทุกข์ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิต

ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส   หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่40

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า