โครงการ To Be Number One DC Futsal Cup ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด

220

           เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 18.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์ “ลาแมสะมิแล” มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรี คมกฤช รัตนฉายา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นผู้แทน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัลโครงการ To Be Number One DC Futsal Cup ซึ่งโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ To Be Number One DC Futsal Cup ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมการทำงานเชิงระบบของนักเรียนในชุมชุน และ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด” ตามโครงการ To Be Number One หรือโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อันเป็นโครงการใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี และได้จัดการแข่งขันแบ่งออกเป็นเป็น 2 ระดับ คือ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และรุ่นประชาชนทั่วไป

          ในโอกาสนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ได้กล่าวให้โอวาทและกว่าวปิดงาน ว่า “กระผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เยาวชนให้พ้นภัยและห่างไกลยาเสพติด และขอชื่นชมคณะผู้จัดงาน คณะกรรมการนักเรียน To Be Number One โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่ปรึกษา ที่ร่วมกันผลักดันให้เกิดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เยาวชนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ทั้งยังตั้งมั่นที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกทีม ที่ได้รับรางวัล ถือว่านักกีฬาทุกคนเป็นผู้มีเกียรติ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รางวัลที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนในวันนี้ คือการได้ร่วมแข่งขันกีฬาฟุตซอล เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการดำเนินโครงการกิจกรรมนี้อีกเป็นครั้งที่ 2 และขอให้ผู้สนับสนุนทุกท่าน ได้ให้โอกาสในการสนับสนุนเยาวชนได้ทำกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไปในอนาคต”

หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า